ac2c2eed10b2fd104d5862c1ad802cc0

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: ELEKTRO-M.Sláma s.r.o.

Sídlo:Žďár nad Sázavou, Jiřího z Poděbrad 1, Česká republika
IČ: 28303431 DIČ: CZ28303431
Zapsaná: v obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 59905
Telefon: +420 736473777
Email: elektroslama@elektroslama.cz

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby a u zboží které není skladem. Ceny jsou prezentovány včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijímané způsoby platby
- Neregistrovaný zákazník (spotřebitel): platba dobírkou a převodem
- Registrovaný zákazník (firma): způsob platby je dán v dalších smluvních podmínkách a kupující jej může změnit po telefonické domluvě.

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Cena dopravného je jednotná - 130 Kč s DPH. Pro neregistrované zákazníky (spotřebitelé) je doprava zdarma při objednávce nad 4000 Kč bez DPH. U registrovaných zákazníků (firmy) závisí tato hranice na dodatečných smluvních podmínkách.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je prodávající oprávněn účtovat mu sankční poplatek za nepřevzetí zásilky ve výši 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.

Na adresu:

ELEKTRO-M.Sláma s.r.o.

Nádražní 52

Žďár nad Sázavou 59101

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Kupující je povinen zboží při převzetí od dopravce překontrolovat a pokud zjevně došlo k poškození zboží při přepravě, reklamovat toto u přepravce (odmítnutím převzetí poškozené zásilky nebo provedením zápisu o závadě při převzetí do přepravního listu dopravce).
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Způsob uplatnění záruky

Zařízení je možno předat do opravy následujícími způsoby:
- Osobním předáním v sídle ELEKTRO-M.Sláma s.r.o. , Nádražní 52, Žďár nad Sázavou 59101
- Zasláním přepravní službou. Kupující je odpovědný za vhodné a bezpečné balení zařízení. Na adresu: ELEKTRO-M.Sláma s.r.o. , Nádražní 52, Žďár nad Sázavou 59101

Kupující hradí náklady na dopravu do ELEKTRO-M.Sláma s.r.o., prodávající hradí dopravu zpět. Výrobek je nutno předložit k reklamaci úplný s veškerým dodávaným příslušenstvím.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Záruka je neplatná v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, přepětím v síti či v silném elektrickém nebo magnetickém poli, nedodržením pokynů k obsluze, používáním výrobku v rozporu s jeho určením nebo v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, zakouřené, prašné či vlhké prostředí). Záruka je dále neplatná v případě porušení plomby, nebo byl-li proveden zásah do výrobku neoprávněnou osobou.

Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou. Uznání práv z titulu záruky je také podmíněno provedením instalace výrobku oprávněnou osobou.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci - Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je důvodem pro zánik záruky nebo pokud se reklamovaná závada u výrobku neprojevila, je vlastník výrobku povinen uhradit servisní organizaci nebo prodávajícímu náklady na opravu, náklady na dopravu a náklady spojené s nutnou manipulací s výrobkem a s jeho testováním. Minimální výše poplatku je 300 Kč bez DPH.

Prodávající neodpovídá za nepřímé nebo následné škody (jako např. ušlý zisk, znemožnění užívání, výrobní ztráty, ostatní finanční ztráty nebo výdaje za náhradní nákupy). Jakékoliv další nároky jsou vyloučeny.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

9. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

- Spotřebitel (neregistrovaný uživatel e-shopu), jímž může být člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo firma nakupující jednorázově.
- Firma (registrovaný uživatel e-shopu) nakupující v rámci své podnikatelské činnosti (IČO podmínkou).

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost ELEKTRO-M.Sláma s.r.o., která jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Ekologická likvidace elektrozařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ekolamp. V případě náhodného rozbití výrobku obsahujícího rtuť a jiné nebezpečné látky kontaktujte společnost ekolamp. V ceně výrobku jsou zahrnuty příspěvky na ekologickou likvidaci prostřednictvím kolektivního systému ekolamp

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

ELEKTRO-M.Sláma s.r.o. pravidelně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. 
I přes všechna opatření se mohou mezi tím data změnit. Tudíž nelze ručit za správnost a úplnost aktualizace. Toto platí pro celé webové stránky včetně nabídky produktů. 
ELEKTRO-M.Sláma s.r.o nenese zodpovědnost za obsah webových stránek a jejich použitím vzniklou škodu.
ELEKTRO-M.Sláma s.r.o. si vyhrazuje právo na změny a doplňování informací.
Obsah a struktura webových stránek firmy ELEKTRO-M.Sláma jsou chráněny autorskými právy. Kopírování informací a dat, zvláště pak používání textů, textových částí a obrazového materiálu není možné bez výslovného souhlasu firmy ELEKTRO-M.Sláma s.r.o.
Fotografie u výrobků mohou být pouze orientační a nemusí odpovídat přesnému vzhledu výrobků.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2016.

 


POUŽÍVÁME COOKIES

Můžeme je umístit pro analýzu našich údajů o návštěvnících, pro zlepšení našeho webu, ukázání personalizovaného obsahu a pro poskytnutí skvělého zážitku z webu. Pro více informací o cookies používáme otevřené nastavení.

 

 

Dobře, pokračuj
Nesouhlasím